Loading...

Szkolenia indywidualne

 

Firma POL-EKO-APARATURA, oprócz szeregu szkoleń otwartych, posiada w swojej ofercie również tzw. szkolenia zamknięte (indywidualne), które przeprowadzane są według indywidualnych wymagań Klienta. Szkolenia te są organizowane na zamówienie jednej lub kilku współpracujących ze sobą firm lub instytucji. Zakres tematyczny, miejsce oraz czas szkolenia zamkniętego każdorazowo są dostosowane do potrzeb Zamawiającego. Oprócz części teoretycznej integralną częścią szkolenia mogą  być warsztaty i zadania praktyczne, które mają swoje odzwierciedlenie w codziennej działalności laboratorium.

 

Szkolenia prowadzone są przez kompetentnego wykładowcę, będącego zarówno teoretykiem, jak i praktykiem w swojej dziedzinie (ekspert PCA, kierownik ds. technicznych w laboratorium akredytowanym). Umożliwiają poszerzenie wiedzy teoretycznej, jak również praktycznej w zakresie omawianych zagadnień.

 

Tematyka organizowanych szkoleń zamkniętych obejmuje następujący zakres:

 1. Doskonalenie systemu zarządzania jakością badań w laboratoriumfizyko-chemicznym badania wody i ścieków.
 2. Walidacji metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach objętych akredytacjąoraz przygotowania laboratoriów do akredytacji.
 3. Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności – podejście praktycznez wykorzystaniem danych archiwalnych.
 4. Walidacja metod badawczych w fizykochemii wraz z poborem próboraz walidacja i zabezpieczenie systemów komputerowych
 5. Zapewnienie jakości w pobieraniu próbek do analiz fizykochemicznych.Walidacja procedury pobierania próbek.
 6. Pobieranie próbek wód powierzchniowych i podziemnych oraz ściekóww teorii i praktyce
 7. Identyfikacja i sposób postępowania z odstępstwami, badaniami niezgodnymiz wymaganiami, niezgodnościami.
 8. Nadzorowanie badań niezgodnych z wymaganiami. Audity wewnętrzne.Działania korygujące i zapobiegawcze.
 9. Kontrola i nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym w laboratorium.
 10. Dobra Praktyka Laboratoryjna w codziennej działalności laboratoriów badawczych(od pobrania próbki do sprawozdania z badań).
 11. Dobra Praktyka Laboratoryjna w codziennej działalności laboratoriów badawczych(od pobrania próbki do sprawozdania z badań) – błędy w pobieraniu próbek i badaniachchemicznych z szacowaniem niepewności pomiaru
 12. Rola kierownictwa technicznego w doskonaleniu kompetencji technicznychlaboratorium badawczego wody i ścieków.
 13. Pomiary fizykochemiczne (pH, redoks, przewodnictwo, zasolenie, stężenie tlenu, BZT,fotometria). Podstawy teoretyczne, dobór aparatury, kalibracja i konserwacja aparatury,wskazówki pomiarowo – techniczne.
 14. Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium zgodny z wymaganiami normyPN-EN ISO/IEC 17025 (dokumentacja, wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie).
 15. Zewnętrzna i wewnętrzna kontrola jakości badań
 16. Zapewnienie jakości badań w laboratorium badawczym w odniesieniudo zmian w DA-05
 17. Doskonalenie w akredytowanym laboratorium badawczym
 18. Wzorcowanie wewnętrzne – krzywa kalibracyjna a wymagania DA-06wraz ze wskazówkami praktycznych sprawdzeń wpib
 19. Nowelizacja DAB-07- konsekwencje i dostosowanie dokumentacji
 20. Wykorzystanie danych eksperymentalnych do szacowania bądźweryfikacji niepewności.
 21. Ocena świadectw wzorcowania w praktyce z elementami niepewności pomiaru
 22. Elementy zapewnienia jakości badań w laboratorium badawczym i ich wykorzystanie w walidacji/rewalidacji metod analitycznych.
 23. Akredytacja – konieczność czy korzyść dla pracy laboratorium badawczego.
 24. Wymagania DA-06 po nowelizacji z 2015 r. i ich konsekwencje w nadzorze wyposażenia pomiarowego i badawczego.
 25. Automatyczne urządzenia do pobierania próbek – wymagania nowej normy PN-EN ISO 16479:2014-12-E. Walidacja pobierania próbek.
 26. Jak łatwo szacować / reszacować niepewność metod badawczych. Przesłanki do rewalidacji / reweryfikacji metod.
 27. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym w laboratorium oraz wyposażeniem do pobierania próbek w świetle DA-06 wyd. 6 z 27.01.2017 r. i PN-EN ISO 16479:2017-12-E
 28. Sterowanie jakością badań jako kontrola metody i dane do szacowania niepewności.
 29. Błędy w analizie fizykochemicznej – identyfikacja, śledzenie trendów, wpływ na wyniki badań.

 

 

Czas trwania szkolenia jest uzależniony od jego tematyki. Możliwe są oczywiście różne, optymalne dla Państwa warianty.

 

Cena za szkolenie zależy od rodzaju tematu, liczebności grupy, ilości zaangażowanych wykładowców oraz ilości zamawianych dni szkoleniowych i obejmuje:

 • przeprowadzenie szkolenia (część teoretyczna i ćwiczenia praktyczne),
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 • konsultacje po szkoleniu.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

tel. 32 453 91 74, 510 128 078

e-mail: agnieszka.gawkowska@pol-eko.com.pl