Loading...

KLAUZULE INFORMACYJNE

w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przedstawiam informacje dotyczące okoliczności przetwarzania Twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest POL-EKO-APARATURA Sp. J.  A. Polok-Kowalska, S. Kowalski z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kokoszyckiej 172C, 44-300, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000083696, NIP: 647-216-26-87, REGON: 276111984.

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za dane osobowe w firmie, z którą skontaktować się mogą Państwo za pomocą adresu mail: daneosobowe@pol-eko.com.pl, numeru telefonu: 510 128 078  lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Dane Osobowe”.

Klauzula nr 1

dla kandydatów do pracy

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzaniapodstaw prawa przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)okres przetwarzania
1) wybór kandydata do pracyprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na zatrudnianiu nowego personeludo 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty (którzy świadczą usługi dla TI-KONSULTING).

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udziału w procesie rekrutacyjnym. Bez podania swoich danych, kandydat nie może wziąć udziału w rekrutacji.

Klauzula nr 2

dla pracowników

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzaniapodstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)
okres przetwarzania
1) realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracyprzetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)10 lat od zakończenia stosunku pracy
2) realizacja obowiązków pracodawcy wynikających prawa pracyprzetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z Kodeksem pracy oraz aktami wykonawczymi10 lat od zakończenia stosunku pracy
3) zgłoszenie osób do ubezpieczenia społecznegoprzetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. Z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych10 lat od zakończenia stosunku pracy
4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowejprzetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy


ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla POL-EKO-APARATURA Sp. j.).

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
6) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do zawarcia i wykonania umowy o pracę. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest zatrudnienie pracownika lub prawidłowe wykonanie zadań pracodawcy.

Klauzula nr 3

dla dostawców i potencjalnych dostawców

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzaniapodstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)
okres przetwarzania
1) nawiązywanie relacji handlowych – zakupyprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalnoścido czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
2) zawarcie i wykonanie umowy kupnaprzetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
3) składanie reklamacji, skarg, wnioskówprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości dostawdo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowejprzetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy


ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla POL-EKO-APARATURA Sp. j.).

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
6) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie.

Klauzula nr 4

dla klientów i potencjalnych klientów

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzaniapodstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)
okres przetwarzania
1) nawiązywanie relacji handlowych – sprzedażprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usługdo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
2) zawarcie i wykonanie umowy sprzedażyprzetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wnioskówprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcyrok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku
4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowejprzetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) ściąganie należnościprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowejdo momentu pełnego rozliczenia
6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy
7) marketing usług własnychprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcydo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
8) marketing usług / towarów obcych – partnerówprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczykdo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich, kancelarii prawnych (którzy świadczą usługi dla POL-EKO-APARATURA Sp. j.).

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
6) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie.

Klauzula nr 5

dla osób korespondujących

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzaniapodstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)
okres przetwarzania
1) rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedziniezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi10 lat od nadania lub odebrania korespondencji
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy


ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla POL-EKO-APARATURA Sp. j.).

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek współpracy.

Klauzula nr 6

dla uczestników szkoleń

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzaniapodstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)
okres przetwarzania
1) wydawanie certyfikatów i zaświadczeńniezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy10 lat od daty szkolenia lub do złożenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy


ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla POL-EKO-APARATURA Sp. j.).

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie otrzymać zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w szkoleniu lub wydanie duplikatu. Bez podania swoich danych jest wydanie certyfikatu / zaświadczenia.

Klauzula nr 7

monitoring wizyjny

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzaniapodstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)
okres przetwarzania
zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrona jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodęprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa30 dni

Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar wokół siedziby Administratora, ciągi komunikacyjne budynku oraz kluczowe pomieszczenia. Administrator przechowuje nagrania przez 30 dni od dnia nagrania. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

ODBIORCY DANYCH

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów oraz dla celów dowodowych na wniosek Dyrektora firmy POL-EKO-APARARURA Sp.j.

TWOJE PRAWA

Masz prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
  5. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
  6. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  7. informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu,
  8. dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  9. żądania usunięcia danych jej dotyczących,