Loading...
bener serwis

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

Warunki serwisu gwarancyjnego urządzeń POL-EKO-APARATURA sp. j.

1. Okres gwarancji dla Użytkownika/Nabywcy wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (bądź daty wystawienia FV)

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia wynikłego ze złego transportu.

3. W przypadku uzasadnionej naprawy gwarancyjnej koszty transportu do Serwisu pokrywa Użytkownik/Nabywca; zaś drogę powrotną – Gwarant. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Użytkownik/Nabywca obciążony zostanie kosztami transportu w obie strony oraz kosztami przeglądu urządzenia według obowiązującego cennika.

4. Zasadna wada lub uszkodzenie sprzętu zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 21 dni od dnia otrzymania sprzętu do Serwisu Gwaranta.

5. Okres gwarancji dla Użytkownika/Nabywcy zostaje przedłużony o czas pozostawania sprzętu w Serwisie.

6. Pojęcie “naprawy” nie obejmuje czynności związanych z instalacją, konserwacją sprzętu lub poprawą połączeń mechaniczno-elektrycznych.

7. Uprawnionym do wykonywania napraw gwarancyjnych jest wyłącznie Serwis firmy POL-EKO-APARATURA Sp.j.

8. Użytkownik/Nabywca zobowiązany jest do przesłania do serwisu producenta urządzenia czystego i zdezynfekowanego (o ile to konieczne).

9. Gwarancją są objęte nośniki danych dostarczone wraz z urządzeniem; gwarancja nie obejmuje danych przechowywanych na dołączonych do urządzeń  wszelkiego rodzaju nośnikach np. kart pamięci lub pamięci przenośnych typu “pendrive”. Producent zaleca tworzenie kopii zapasowych istotnych dla Użytkownika danych.

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia części szklanych oraz uszkodzenia mechaniczne.

11. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne, które zużywają się podczas normalnego użytkowania wyrobu, np. akumulatory, baterie.

12. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisany numer seryjny wyrobu zgodny z tabliczką znamionową, model i datę sprzedaży potwierdzoną pieczątką firmową, bez poprawek i skreśleń. W przypadku niedopełnienia tych wymogów, Użytkownik traci uprawnienia niniejszej gwarancji.

13. Zaleca się przeprowadzanie systematycznej kontroli urządzeń (badanie rozkładu temperatury) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje na www.polekolab.pl

14. Jeżeli Użytkownik w okresie gwarancji:

  • użytkuje wyrób niezgodnie z Instrukcją Obsługi,
  • wykonuje naprawy lub przeróbki wyrobu samodzielnie lub zleca je osobom nieupoważnionym przez firmę POL-EKO-APARATURA Sp.j,
  • korzysta w pierwszym roku użytkowania wyrobu (licząc od daty jego sprzedaży) z uprawnień wynikających z rękojmi,
  • na obiekcie brak jest zabezpieczeń przepięciowych wskutek czego sprzęt ulega uszkodzeniu (np. z powodu wyładowania atmosferycznego),
    to traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji.

Pobierz wzór zgłoszenia serwisowego: